Bronbemaling 1 Bronbemaling 2 Bronbemaling 3 Bronbemaling 4 Bronbemaling 5 Bronbemaling 6 Bronbemaling 1

Bronbemaling


Bronbemaling is een verzamelnaam van verschillende technieken om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterstand te verlagen. Door grondwater op te pompen zakt het waterpeil in de bodem zodanig dat er droog gewerkt kan worden. Bronbemaling is vaak nodig voor het leggen van leidingen en rioleringsbuizen, het bouwen van kelders en parkeergarages en bij waterbouwkundige werken.


Techniek

De toe te passen bronbemalingstechniek is afhankelijk van:

  • de hoeveelheid te onttrekken grondwater
  • de aanwezige grondlagen
  • de afmeting van de bronbemaling

Bronbemaling is maatwerk

Bronbemaling is maatwerk. Om de kans op risico’s zoals zettingen en schades aan omliggende belendingen te verkleinen verpompen we niet meer water als nodig is.

Afhankelijk van de hoeveelheid te onttrekken grondwater plaatsen we een bronbemalingspomp met een debiet tussen de 30 en 90 m³ per uur. De te plaatsen pomp(en) stemmen we af op het werk.

Van Gorp Bronbemaling en Bronboring BV heeft zowel dieselpompen als elektro-pompen.

Bronbemalingsfilters worden door ons bij voorkeur machinaal geplaatst. Indien nodig, plaatsen we de filters handmatig.

Afhankelijk van uw wensen of gestelde eisen kunnen we de bronbemaling voorzien van:

  • een noodstroom aggregaat
  • 24 uurs-alarmopvolging
  • watermeter
  • zandvanger
  • etc.

Van Gorp Bronbemaling & Bronboring BV is VCA, BRL 2100 en ISO 9001 gecertificeerd.


De diverse technieken van bronbemaling

De diverse technieken van bronbemaling zijn:

Verticale bemaling


Een veel toegepaste bronbemaling is de verticale bemaling. Hierbij worden filters (verticaal) in de grond geplaatst en via een ringleiding aangesloten op een bronbemalingspomp.


Vacuümbemaling

Bij een vacuümbemaling worden er filters (zonder inhanger) geplaatst. Deze filters zijn bovenaan dicht en in het onderste deel geperforeerd.Zwaartekrachtbemaling

Bij een zwaartekrachtbemaling worden er filters (met inhanger) geplaatst. Via een inhanger wordt het bemalingswater uit de filter gezogen.

Horizontale bemaling


Bij een horizontale bemaling wordt het bemalingswater via een drainage (horizontaal) opgepompt. De drains worden d.m.v. stromingsregelaars aangesloten op een bemalingspomp. Bij slecht doorlatende grondlagen kan tijdens het aanbrengen van de drains ook drainzand aangebracht worden. Dit bevorderd dat het grondwater naar de drains gevoerd wordt.

Deepwell bemaling


Bij een deepwell bemaling wordt grondwater onttrokken via een bronpomp. Deze bronpomp hangt in een of meerdere geboorde bronnen. Deepwell bemaling wordt vaak toegepast bij graven tot op grote diepte, in geval er een spanningsbemaling nodig is of als er veel grondwater verpompt moet worden. Bronpompen zijn geschikt om grondwater van grote diepte naar het oppervlak te verpompen.

Retour bemaling


Bij een retourbemaling wordt het bemalingswater geretourneerd in de grond. Dit kan nodig zijn als er geen lozingspunt is of als het via een vergunning verplicht gesteld wordt.

Bronbemaling

Droogzuiging

Bronnering

Van Gorp de Bronbemaler uit Bergeijk plaatst Bronbemalingen in Nederland en Droogzuigingen in Belgie !